EDUCATION: Qur’an: Sura 31 1-34

Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, ang Maawain. 1. Alip. [...]