EDUCATION: Sura 18: 1:110

Sa Ngalan ni Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap [...]