Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, ang Maawain.

1. Sa pamamagitan ng mga yaong nagtakda ng mga tungkulin sa kaayusan ng labanan,

2. At mga yaong nagtaboy palayo (sa masama) na may pagsalungat,

3. At mga yaong bumasa (ng Salita) para sa isang paalaala,

4. O! ang iyong Panginoon ay talagang Isa; –

5. Panginoon ng mga langit at ng lupa at lahat na nasa pagitan nila, at Panginoon ng mga pagtaas ng araw.

6. O! Aming pinalamutian ang pinakamababang langit ng isang palamuti, ang mga planeta;

7. May katiwasayan sa bawa’t salungat na demonyo.

8. Hindi sila makarinig sa Pinakamataas na mga Kapulungan sapagka’t sila ay malakas na hinampas galing sa bawa’t panig,

9. Hinamak, at ang kanila ay isang walang katapusang paghihirap;

10. Maliban sa kanyang humawak sa isang kapiraso, at doon siya ay hinabol ng isang pantusok na ningas.

11. Sa gayon tanungin sila (O Muhamad): Sila ba ay higit na malakas bilang isang nilikha, o ang mga yaong (ibang) Aming nilikha? O! Aming nilikha sila sa putik.

12. Hindi, subali’t ikaw ay gumawa ng kababalaghan nang sila ay nangutya,

13. At hindi pumansin nang sila ay pinaalalahanan,

14. At humanap na mangutya nang kanilang mapagmasdan ang isang kababalaghan.

15. At sila ay nagsabi: O! ito ay salamangka lamang;

16. Kapag kami ay patay at naging alabok at mga buto, kami ba sa gayon, sa katunayan, ay itatayong (muli)?

17. At ang aming mga ninuno?

18. Sabihin (O Muhamad): Oo, sa katotohanan, at kayo ay dadalhing mababa.

19. May isa lamang Tawag, at O! sila ay nagmasid,

20. At nagsabi: A, kamalasan para sa amin! Ito ay ang Araw ng Paghuhukom.

21. Ito ay ang Araw ng Paghihiwalay, na inyo dating itinatatwa.

22. (At sinabi sa mga anghel): Tipunin ang mga yaong gumawa ng mali, kasama ang kanilang mga asawang babae at ang anong kanila dating sinasamba,

23. Sa halip na si Allah, at gabayan silang patungo sa landas patungo sa Impiyerno;

24. At pigilin sila, sapagka’t sila ay dapat tanungin.

25. Anong masakit sa inyong kayo ay hindi tumulong sa isa at isa?

26. Hindi, nguni’t sa araw na ito, sila ay gumawa ng buong pagsuko.

27. At ang ilan sa kanila ay pumuntang malapit sa mga iba, magkatulad na nagtatanong.

28. Sila ay nagsabi: O! kayo ay dating dumarating sa amin, maringal, (nanunumpang kayo ay nagsalita ng katotohanan).

29. Sila ay sumagot: Hindi, nguni’t kayo (ang inyong mga sarili) ay hindi mga naniniwala,

30. Kami ay walang kapangyarihan sa ibabaw ninyo, nguni’t kayo ay kataong ligaw.

31. Ngayon ang Salita ng aming Panginoon ay natupad tungkol sa amin. O! kami ay titikim na (ng wakas).

32. Sa gayon kami ay nagligaw sa inyo. O! sa katunayan kaming aming mga sarili ay ligaw.

33. Pagkatapos O! sa araw na ito, sila (kapwa) ay mga magkabahagi sa wakas.

34. O! sa gayon Kami ay nakipagbagayan sa may kasalanan.

35. Sapagka’t nang sinabi sa kanila: Walang Maykapal maliban kay Allah, sila ay mapanghamak,

36. At nagsabi: Pababayaan ba namin ang aming mga maykapal para sa isang makata?

37. Hindi, nguni’t siya ay nagdala ng Katotohanan, at siya ay nagpatunay sa mga yaong ipinadala (bago sa kanya).

38. O! (ngayon) talagang kayo ay tumikim ng masakit na wakas –

39. Kayo ay binigyan ng kabayaran sa wala maliban sa anong inyong ginawa –

40. Maliban sa mag-isang pag-iisip na mga tagapaglingkod ni Allah;

41. Para sa kanila, may isang alam na laang pangkinabukasan,

42. Mga bunga. At sila ay pararangalan,

43. Sa mga Hardin ng kasiyahan,

44. Sa mga pahingahang sandalang magkaharap isa sa isa pa;

45. Isang tasa galing sa bumubulwak na batis ay dinalang palibot para sa kanila, 46. Puti, malinamnam sa mga umiinom,

47. Sa loob noon ay walang sakit ng ulo o sila ay ginawang baliw sa gayon.

48. At kasama nila ay ang mga yaong may mahinhing pagtingin, may nakapanghahalinang mga mata,

49. (Dalisay) tulad ng mga itinagong itlog (ng ostritse).

50. At ang ilan sa kanila ay pupuntang malapit sa mga iba, magkatulad na magtatanong sa bawa’t isa.

51. Ang isang tagapagsalita sa kanila ay nagsabi: O! ako ay may isang kaibigan,

52. Na dating nagsasabi: Ikaw ba sa katotohanan ay sa mga yaong naglagay ng pananalig (sa kanyang mga salita)?

53. Maaari bang kami, kapag kami ay patay at naging alabok at mga buto lamang – maaari bang kami (sa gayon) ay talagang tumanggap ng mga gantimpala at mga parusa?

54. Siya ay nagsabi: Kayo ba ay titingin?

55. Sa gayon siya ay tumingin at nakakita sa kanya sa kailaliman ng Impiyerno.

56. Siya ay nagsabi: Kay Allah, ikaw talaga ay gumawa ng lahat na halos makagawa ng aking pagkawasak,

57. At kung hindi dahil sa tulong ng aking Panginoon, ako rin ay naging sa mga yaong hinatak sa pangmasid (patungo sa wakas).

58. Kami ba sa gayon ay hindi mamamatay,

59. Maliban sa aming dating pagkamatay, at kami ba ay hindi parurusahan?

60. O! ito ay ang pinakamataas na pagwawagi.

61. Para sa katulad nito, sa gayon, pabayaan ang mga manggagawang gumawa. 62. Ito ba ay higit na mabuti bilang isang maligayang pagdating, o ang punongkahoy ng Sakum?

63. O! Aming itinakda itong isang pahirap para sa mga gumagawa ng mali.

64. O! ito ay isang punongkahoy na sumibol sa puso ng Impiyerno.

65. Ang ani nito ay tulad sa mga ulo ng mga demonyo.

66. At O! sila talaga ay kailangang kumain doon, at magpuno ng (kanilang) mga tiyan doon.

 67. At pagkatapos, O! doon sila ay may isang inuming kumukulong tubig,

68. At pagkatapos, O! ang kanilang pagbabalik ay talagang sa Impiyerno.

69. Sila talaga ay nakatagpo sa kanilang mga amang ligaw,

70. Nguni’t sila ay gumawang magmadaling (sumunod) sa mga yapak ng kanilang paa.

71. At talagang karamihan sa mga tao sa katandaan ay pumunta sa pagkaligaw bago sa kanila,

72. At talagang Kami ay nagpadala sa kanila ng mga tagapagbabala.

73. Pagkatapos tingnan ang kalikasan ng kinalabasan para sa mga yaong binalaan, 74. Maliban sa isang isipang mga tagapaglingkod ni Allah.

75. At si Noa ay talagang dumalangin sa Amin, at mapagbiyaya ay ang Tagarinig ng kanyang dalangin.

76. At Kami ay nagligtas sa kanya at sa kanyang kasambahay sa malaking hapis,

77. At gumawa sa kanyang binhing mga nakaligtas,

78. At nag-iwan para sa kanya sa sumunod na katao (ng pagbati):

79. Kapayapaan ay maging kay Noa sa mga tao!

80. O! sa gayon Kami ay naggantimpala sa mabuti.

81. O! siya ay isa sa Aming naniniwalang mga tagapaglingkod.

82. Pagkatapos Kami ay lumunod sa mga iba.

83. At O! sa kanyang paghimok talaga ay si Abraham,

84. Nang siya ay dumating sa kanyang Panginoong may isang buong puso;

85. Nang siya ay nagsabi sa kanyang ama at sa kanyang katao: Ano iyang inyong sinasamba?

86. Ito ba ay isang kasinungalingan – mga maykapal bukod kay Allah – na inyong minimithi?

87. Ano sa gayon ang inyong paniwala sa Panginoon ng mga Daigdig?

88. At siya ay sumulyap ng isang sulyap sa mga bituin,

89. Pagkatapos ay nagsabi: O! ako ay nakaramdam ng sakit!

90. At sila ay pumihit ng kanilang mga likod at pumuntang palayo sa kanya.

91. Pagkatapos siya ay pumihit sa kanilang mga maykapal at nagsabi: Hindi ba kayo kakain?

92. Anong nakasasakit sa inyong kayo ay hindi makapagsalita?

93. Pagkatapos siya ay sumalakay sa kanila, humahampas sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay.

94. At (ang kanyang mga tao ay) dumating patungo sa kanya, nagmamadali.

95. Siya ay nagsabi: Kayo ba ay sumamba diyang kayong inyong mga sarili ay lumilok,

96. Samantalang si Allah ay lumikha sa inyo at sa inyong ginawa?

97. Sila ay nagsabi: Magtayo para sa kanya ng isang gusali at ihagis siya sa mapulang mainit na apoy.

98. At sila ay nagbalak ng isang patibong para sa kanya, nguni’t Kami ay gumawa sa kanilang pinakailalim.

99. At siya ay nagsabi: O! ako ay pupunta sa aking Panginoong papatnubay sa akin.

100. Aking Panginoon! Pagkalooban mo ako ng isang matuwid (na anak na lalaki).

101. Kaya Kami ay nagbigay sa kanya ng mga pambungad ng isang mabait na anak na lalaki.

102. At nang (ang kanyang anak na lalaki ay) umabot sa wastong gulang na lumakad kasama niya, (si Abraham ay) nagsabi: O aking mahal na anak na lalaki, aking nakita sa isang panaginip na dapat kong lhandog ikaw. Kaya tingnan, anong nasa isip mo? Siya ay nagsabi: O, aking ama! Gawin iyang ipinagutos sa iyo. Sa ibig ni Allah, iyong matatagpuan akong sa matatag.

103. Pagkatapos, nang sila ay kapwa sumuko (kay Allah), at siya ay naghagis sa kanyang pababa sa kanyang mukha,

104. Kami ay tumawag sa kanya: O Abraham!

105. Iyong naisakatuparan na ang nakita. O! sa gayon Kami ay naggantimpala sa mabuti.

106. O! iyan talaga ay isang maliwanag na pagsubok.

107. Pagkatapos Kami ay tumubos sa kanyang kasama ng isang napakalaking kapalit.

108. At Kami ay nag-iwan para sa kanya sa sumunod na katao (ng pagbati):

109. Kapayapaan ay maging kay Abraham!

110. Sa gayon Kami ay naggantimpala sa mabuti.

111. O! siya ay isa sa Aming naniniwalang mga tagapaglingkod.

112. At Kami ay nagbigay sa kanya ng mga pambungad ng kaanakan ni Isaak, isang Propeta ng matuwid.

113. At Kami ay nagpala sa kanya at kay Isaak. At sa kanilang binhi ay ilang gumawa ng mabuti, at ilang pantay na gumawa ng mali sa kanilang mga sarili. 114. At Kami talaga ay nagbigay ng biyaya kay Moses at kay Aaron,

115. At nagligtas sa kanila at sa kanilang mga tao sa malaking hapis,

116. At tumulong sa kanila upang sila ay maging mga nagwagi.

117. At Kami ay nagbigay sa kanila ng maliwanag na Kasulatan,

118. At nagpakita sa kanila ng wastong landas.

119. At Kami ay nag-iwan para sa kanila sa sumunod na katao (ng pagbati):

120. Kapayapaan ay maging kay Moses at Aaron!

121. O! sa gayon Kami ay naggantimpala sa mabuti.

122. O! sila ay dalawa sa Aming naniniwalang mga tagapaglingkod.

123. At O! si Elias ay sa mga yaong ipinadala (upang magbabala),

124. Nang siya ay nagsabi sa kanyang katao: Kayo ba ay hindi magtatakwil (sa masama)?

125. Kayo ba ay tatawag kay Baal at magwawaksi sa pinakamagaling sa mga Lumikha,

126. Si Allah, ang inyong Panginoon at Panginoon ng inyong mga ninuno?

127. Nguni’t sila ay nagtatwa sa kanya, kaya sila talaga ay hahatakin sa pangmasid (patungo sa wakas),

128. Maliban sa isang kaisipang mga tagapaglingkod ni Allah.

129. At Kami ay nag-iwan para sa kanya sa sumunod na katao (ng pagbati):

130. Kapayapaan ay maging kay Elias!

131. O! sa gayon Kami ay naggantimpala sa mabuti.

132. O! siya ay isa sa Aming naniniwalang mga tagapaglingkod.

133. At O! si Lot talaga ay sa mga yaong ipinadala (upang magbabala),

134. Nang Kami ay sumagip sa kanya at sa kanyang kasambahay, bawa’t isa,

135. Maliban sa isang matandang babae sa mga yaong nagpaiwan;

136. Pagkatapos Kami ay nagwasak sa mga iba.

137. At O! kayo talaga ay dumaan sa (guho sa) kanila sa umaga,

138. At sa panahon ng gabi; kayo ba sa gayon ay walang pag-iisip?

139. At O! si Hona talaga ay sa mga yaong ipinadala (upang magbabala),

140. Nang siya ay tumakas patungo sa may lamang sasakyangdagat,

141. At pagkatapos ay nakipagpalabunutan at naging sa mga yaong hindi tinanggap;

142. At ang isda ay lumuIon sa kanya habang siya ay karapatdapat na sisihin;

143. At kung siya ay hindi naging isa sa mga yaong dumakila kay Allah,

144. Siya ay maghihintay sa tiyan nito hanggang sa araw nang sila ay itinaas;

145. Pagkatapos Kami ay nagtapon sa kanya sa isang pampang na walang naninirahan habang siya ay may sakit;

146. At Kami ay gumawang ang isang puno ng kalabasa ay lumaki sa ibabaw niya;

147. At Kami ay nagpadala sa kanya sa isang daang libo (na katao) o higit pa;

148. At sila ay naniwala, sa gayon Kami ay nagbigay sa kanila ng ginhawa para sa isang sumandali.

149. Ngayon tanungin sila (O Muhamad): Ang iyong Panginoon ba ay may mga anak na babae tulad sa sila ay may mga anak na lalaki?

150. O Kami ay lumikha sa mga anghel na mga babae habang sila ay nasa harapan?

151. O! ito ay sa kanilang kasinungalingang sila ay nagsabi:

152. Si Allah ay nagkaroon. At O! talagang sila ay nagsabi ng isang kasinungalingan.

153. (At sa muli sa kanilang kasinungalingan): Siya ay pumili sa mga anak na babae kaysa mga anak na lalaki.

154. Anong masakit sa inyo? Paano kayo naghukom?

155. Kayo ba sa gayon ay hindi mag-iisip?

156. O kayo ba ay may isang maliwanag na panagutan?

157. Sa gayon iIabas ang inyong kasulatan, kung kayo ay matapat.

158. At sila ay nag-isip ng kaugnayan sa pagitan Niya at ng diwang makalupa, samantalang ang diwang makalupa ay nakaaalam ng buong sila ay dadalhin sa harapan (Niya).

159. Pagpapala ay maging kay Allah galing diyan sa kanilang inihambing (sa Kanya),

160. Maliban sa isang isip na mga tagapaglingkod ni Allah.

161. O! talaga, kayo at iyang inyong sinasamba,

162. Kayo ay hindi makapagpapasigla (sa alinman) laban sa Kanya,

163. Maliban sa kanyang susunugin sa Impiyerno.

164. Walang isa sa aming mayroon lamang ng kanyang alam na kinalalagyan.

165. At kami ay talagang nakahanay sa tungkulin.

166. At kami ay talagang nagpahayag ng papuri ni Allah.

167. At sa katunayan sila ay dating nagsasabi:

168. Kung kami ay mayroon lamang isang paalaala galing sa mga tao ng katandaan,

169. Kami ay magiging isang isip na mga tagapaglingkod ni Allah.

170. Subali’t (ngayong ito ay dumating), sila ay hindi naniniwala sa loob doon; nguni’t sila ay darating sa pagkaalam.

171. At talagang ang Aming salita ay nagpunta sa pangmasid sa katandaan patungo sa Aming mga tagapaglingkod na ipinadala (upang magbabala),

172. Na sila talaga ay tutulungan,

173. At ang Aming hukbo, sila talaga ay magiging mga nagwagi.

174. Kaya lumayo sa kanila (O Muhamad) sa sumandali,

175. At magmasid, sapagka’t sila (sa malapit) ay makakakita.

176. Sila ba ay magmamadali sa Aming wakas?

177. Nguni’t nang ito ay dumating sa tahanan sa kanila, sa gayon ito ay magiging isang masaklap na umaga para sa mga yaong binalaan.

178. Lumayo sa kanila sa sumandali,

179. At magmasid, sapagka’t sila (sa malapit) ay makakakita.

180. Pagpapala ay maging sa iyong Panginoon, ang Panginoon ng Kamahalan, galing diyan sa kanilang inihambing (sa Kanya).

181. At kapayapaan ay maging sa mga yaon (na ipinadala upang magbabala).

182. At papuri ay maging kay Allah, ang Panginoon ng mga Daigdig!