Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, ang Maawain.

1. Alip. Lam. Mim.

2. Ang mga ito ay mga isiniwalat sa matalinong Kasulatan,

3. Isang batayan at isang awa para sa mabuti,

4. Ang mga yaong nagtaguyod ng pagsamba at nagbayad ng nararapat sa mahirap at may katiyakang pananalig sa Kabilangbuhay.

5. Ang ganyan ay may batayan galing sa kanilang Panginoon. Ang ganyan ay ang matagumpay.

6. At sa sangkatauhan ay siyang nagbayad para sa pampalipas lamang ng oras ng pakikipag-usap, upang siya ay makapagligaw galing sa landas ni Allah ng walang kaalaman, at makagawa ditong bagay ng pangungutya. Para sa ganyan ay may isang nakahihiyang wakas.

7. At nang ang Aming mga isiniwalat ay binigkas sa kanya, siya ay pumihit palayo sa kanyang kayabangang parang siya ay hindi nakarinig sa mga ito, parang may isang pagkabingi sa kanyang mga tenga. Kaya magbigay sa kanya ng mga pambungad ng isang masakit na wakas.

8. O! ang mga yaong naniniwala at gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa kanila ay mga hardin ng kasiyahan,

9. Sa loob noon sila ay mamamalagi. Ito ay isang pangako ni Allah sa katotohanan. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Paham.

10. Siya ay lumikha ng mga langit na walang mga patungang inyong makikita, at nagtapon sa lupa ng matatag na mga bulubundukin, sa gayon ito ay hindi umugang kasama ninyo; at Siya ay nagkalat sa loob noon ng lahat ng uri ng mga hayop. At Kami ay nagpadalang pababa ng ulan galing sa langit, at Kami ay gumawang (ang mga halaman ng) bawa’t mabuting uri ay tumubo sa loob noon.

11. Ito ay ang Nilikha ni Allah. Ngayon ipakita sa akin iyang nilikha ng mga yaong (inyong sinamba) bukod sa Kanya. Hindi, nguni’t ang mga gumagawa ng mali ay nasa kamaliang hayagan!

12. At talagang Kami ay nagbigay kay Lukman ng katalinuhan, nagsasabi: Magbigay ng pasasalamat kay Allah; at sinumang magbigay ng pasasalamat, siya ay nagbigay ng pasasalamat para sa (kabutihan ng) kanyang kaluluwa. At sinumang umayaw – O! si Allah ay Walang Takda, May-ari ng Papuri.

13. At (alalahanin) nang si Lukman ay nagsabi sa kanyang anak na lalaki, nang siya ay nagpapayo sa kanya: O aking mahal na anak na lalaki! Maghambing ng walang mga katambal kay Allah. O! ang maghambing ng mga katambal (sa Kanya) ay isang napakalaking kamalian –

14. At Kami ay humimok sa tao (na magpakabuti) tungkol sa kanyang mga magulang – Ang kanyang ina ay nagbata sa kanya sa kahinaan at kahinaan, at ang 296 pagpapalaki sa kanya sa kahinaan ay sa dalawang taon – Magbigay ng pasasalamat sa Akin at sa iyong mga magulang. Sa Akin ay ang paglalakbay.

15. Nguni’t kung sila ay magsumikap sa iyong gumawa sa iyong maghambing sa Akin bilang katambal niyang ikaw ay walang kaalaman, sa gayon huwag silang sundin. Makisama sa kanila sa daigdig na may kabaitan, at sundin ang landas nng mga yaong bumalik sa Akin sa pagmamahal. Pagkatapos sa Akin ay magiging ang inyong pagbabalik, at Ako ay magsasabi sa inyo ng anong dati ninyong ginagawa –

16. O aking mahal na anak na lalaki! O! bagama’t ito ay timbang lamang ng isang butil ng binhi ng mustasa, at bagama’t ito ay nasa isang bato, o nasa mga langit, o nasa lupa, si Allah ay magdadala nito sa pangmasid. O! si Allah ay Maselan, Nakababatid.

17. O aking mahal na anak na lalaki! Magtaguyod ng pagsamba at humimok ng kabaitan at magbawal sa walang pagkamakatarungan, at magpakasakit sa anumang maaaring bumagsak sa iyo. O! iyan ay sa matatag na puso ng mga bagay.

18. Huwag pihitin ang iyong pisngi sa ngitngit patungo sa katao, o lumakad na may kapangahasan sa lupain. O! si Allah ay hindi mahal ang bawa’t mayabang na mapagmalaki.

19. Maging mahinhin sa iyong pagtayo at mapakumbaba ang iyong tinig. O! ang pinakamarahas sa lahat ng mga tinig ay ang tinig ng asno.

20. Hindi ba ninyo nakita kung paanong ginawa ni Allah na magamit ninyo ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa, at magpadala sa inyo ng Kanyang mga tulong sa kapwa labas at loob? Subali’t sa sangkatauhan ay silang nakipagtalo tungkol kay Allah, walang kaalaman o batayan o isang Kasulatang nagbibigay ng liwanag.

21. At kung sabihin sa kanila: Sundin iyang isiniwalat ni Allah, sila ay nagsasabi: Hindi, sumusunod lamang kami diyang sa loob noon ay aming natagpuan ang aming mga ama. Ano! Kahi’t na ang demonyo ay nag-aanyaya sa kanilang patungo sa wakas ng apoy?

22. Sinumang sumuko sa kanyang layunin kay Allah habang gumagawa ng mabuti, siya talaga ay humawak ng mahigpit na pagkakahawak. Kay Allah ay ang pagmamayari ng kinalabasan ng lahat ng mga bagay.

23. At sinumang hindi naniniwala, huwag pabayaang ang kanyang hindi paniniwala ay makasakit sa iyo (O Muhamad). Sa amin ay ang kanilang pagbabalik, at Kami ay magsasabi sa kanila ng anong kanilang ginawa. O! si Allah ay Nakababatid ng anong nasa mga puso (ng mga tao).

24. Kami ay nagbigay sa kanila ng ginhawa sa isang sandali, at pagkatapos Kami ay magtataboy sa kanila sa mabigat na wakas.

25. Kung ikaw ay magtanong sa kanila: Sinong lumikha ng mga langit at ng lupa? sila ay sasagot: Si Allah. Sabihin: Papuri ay maging kay Allah! Nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

26. Kay Allah ay ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga langit at sa lupa. O! si Allah, Siya ay ang Walang Takda, ang May-ari ng Papuri.

27. At kung ang lahat ng mga punongkahoy sa lupa ay mga panulat, at ang dagat, may pito pang mga karagatang tutulong dito, (ay tinta), ang mga salita ni Allah ay hindi mauubos. O! si Allah ay Makapangyarihan, Paham.

28. Ang inyong paglikha at ang inyong pagtayo (galing sa pagkamatay) ay tulad lamang sa (paglikha at pagtatayo ng) isang mag-isang kaluluwa. O! si Allah ay Tagarinig, Tagaalam.

29. Hindi mo ba nakita kung paanong ginawa ni Allah na ang gabi ay dumaang maging araw at ginawang ang araw ay dumaang maging gabi, at sumupil ng araw at ng buwan (upang gumawa ng kanilang gawa), bawa’t isa ay tumatakbo patungo sa isang takdang tapos; at si Allah ay Pinag-alaman ng anong inyong ginagawa?

30. Iyan (ay ganyan) sapagka’t si Allah, Siya ay ang Totoo, at iyang kanilang tinawag bukod sa Kanya ay ang Mali, at sapagka’t si Allah, Siya ay ang Katangitangi, ang Dakila.

31. Hindi mo ba nakita kung paanong ang mga sasakyangdagat ay lumakad sa dagat sa biyaya ni Allah, upang Kanyang maipakita sa inyo ang Kanyang mga kababalaghan? O! sa loob noon talaga ay mga kababalaghan para sa bawa’t matatag, mapagpasalamat (na puso).

32. At kung ang isang alon ay tumalukbong sa kanilang tulad sa mga panaklob, sila ay tumawag kay Allah, gumagawa sa kanilang pananalig na dalisay para sa Kanya lamang. Nguni’t nang Kanyang dalhin silang ligtas sa lupain, ang ilan sa kanila ay gumawa ng kasunduan. Walang nagtatwa ng Aming mga tanda maliban sa bawa’t taksil na walang utang na loob.

33. O sangkatauhan! Tuparin ang inyong tungkulin sa inyong Panginoon at matakot sa isang Araw nang ang magulang ay hindi kayang gumamit ng mga anak kahi’t kaunti, o ang anak ay gumamit ng magulang. O! ang pangako ni Allah ay ang talagang katotohanan. Huwag pabayaang ang buhay sa daigdig ay gumanyak sa inyo, o pabayaang ang mapagkunwari ay gumanyak sa inyo, tungkol kay Allah.

34. O! si Allah! Kasama Niya ay ang kaalaman ng Oras. Siya ay nagpadalang pababa ng ulan, at nakaaalam niyang nasa mga sinapupunan. Walang kaluluwang nakaaalam ng anong kikitain nito sa kinabukasan, at walang kaluluwang nakaaalam kung saang lupain ito mamamatay, O! si Allah ay Tagaalam, Nakababatid.